simple img 2

Naše údaje:

SYNERGY o.z.

Novomeského 1752,
97901 Rimavská Sobota

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45029440
DIČ: 2022870465
Prevádzka:

Šíd 312,
986 01 Šíd, okres Lučenec

SYNERGY o.z.
Novomeského 1752
979 01 Rimavská Sobota

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45029440
DIČ: 2022870465
Prevádzka:
Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota

Bankové spojenie
IBAN: SK17 1100 0000 0029 2682 6497
Názov Banky: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATR SK BX

Mobil: 0907 230 222
E-mail: info(@)synergy-oz.eu
Štatutárny zástupca: Mgr. PhDr. Štefan Lux, Predseda

Vážený sponzor

Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili: ,,SYNERGY o.z. je nezávislé neziskové občianske združenie zaregistrované dňa 28.08.2009 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Názov nášho združenia je odvodený z gréckého slova ” συνεργία”, čo znamená “spolupráca, súčinnosť” (odvodené od σύν, syn „s“, „spolu“ a ἔργον, érgon „práca”) a vyjadruje našu ambíciu prepájať všetky vrstvy slovenskej spoločnosti a napomáhať ich efektívnej spolupráci. Motivujeme jednotlivcov a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet, prispievame k budovaniu demokracie a inter etnickému približovaniu sa. Našou víziou je svet vzdelaných, slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba.

Sídlo SYNERGY o.z. sa nachádza na strednom Slovensku v oblasti Gemerskej kotliny pri rieke Rimava. Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ a úlohu odbúravanie bariér a zlepšenie komunikácie s orgánmi samosprávy, verejnej správy , školskými inštitúciami , zdravotníckymi zariadeniami a pod. s cieľom dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň integrácie a participácie vo verejnom a profesijnom živote z aspektu dosiahnutia zlepšenia kvality života a zvýšenia zamestnanosti v regióne pre naše cieľové skupiny, kde patria: občania zdravotne ťažko postihnutí, deti a mládež, dôchodcovia a rôzne menšiny, ako napr. rómska a maďarská komunita. Tieto ciele chceme dosiahnuť prostredníctvom služieb informačno-sociálnej kancelárie, v ktorej plánujeme zriadiť aj špeciálnu učebňu, v ktorej sa môžu ľudia naučiť komunikovať v spisovnej slovenčine slovom aj písmom v prevažne maďarsky hovoriacej lokalite.

Naše čiastkové ciele v projekte, v ktorom Vás žiadame o sponzorstvo:

Eliminácia (zníženie) bariér v oblasti informačno-komunikačných technológií

  • Nasmerovanie cieľovej skupiny k správnemu postupu pri komunikácii s orgánmi samosprávy a k vyplňovaniu úradných tlačív (ako sú rôzne podania žiadostí na súdy, úrady práce, mestské úrady, atď.), ako aj tlačív potrebných vo verejnom živote ako napr. žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, urgencie a sťažnosti
  • Zníženie asociálneho správania sa a zároveň zvýšenie občianskeho a sociálneho vedomia
  •  Predpokladá sa zvýšenie gramotnosti účastníkov, a tým aj zvýšenie pravdepodobnosti zamestnať sa (zvýšenie zamestnanosti v regióne)

Prostredníctvom vzniknutých synergických efektov projektu chceme zabezpečiť prevádzku nášho centra, čím sa prispeje k zvyšovaniu osobnej spôsobilosti a schopností riešiť vlastné problémy bez protispoločenského správania sa.

Zo sponzorských darov plánujeme financovať prevádzku informačno-sociálneho centra vo Fiľakove, nakúpiť dostatočnú množstvo spotrebného materiálu a zariadenia, ako napr.: tonery, papier, multifunkčné zariadenia, osobné počítače, ktoré budú zodpovedať potrebám chodu informačno -sociálneho a vzdelávacieho centra, v lepšom prípade zaobstarať aj nehnuteľnosť, v ktorej sa môžu naše aktivity aj naďalej realizovať.

Nakoľko sme nezisková organizácia, na naše prvé ale i ďalšie kroky vpred potrebujeme akúkoľvek pomoc. Veríme, že našu myšlienku podporíte akýmkoľvek prostriedkom, finančným či vecným darom. Na dobročinnú činnosť našej organizácie potrebujeme aj vašu pomoc a aj Vašou pomocou budeme môcť zrealizovať naše sociálne a vzdelávacie projekty. V prípade potreby ďalších informácii nás prosím kontaktujte na našich kontaktných adresách.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom a želaním úspešného dňa

Mgr. PhDr. Štefan Lux
Predseda združenia

Podporte nás

Podporiť nás môžete akoukoľvek sumou aj on-line prostredníctvom PAY PAL účtu. Platby môžete realizovať aj prostredníctvom kreditných kariet.
Jednorázová podpora
podporte nás jednorazovo akoukoľvek sumou, aby sme vedeli aj naďalej pomáhať tým najslabším.
Každomesačná podpora
podporte nás pravidelne (mesačne) sumou 5 € , aby sme vedeli aj naďalej pomáhať tým najslabším. Platby sa uskutočnia automaticky až do zručenia.
online kolaboracia