Európsky vodičský
preukaz na PC

ECDL

ecdl logo

Systém ECDL

ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. 

Systém ECDL je postavený na celosvetovo:

 • jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch)
 • jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje
 • jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania

Autorom, prevádzkovateľom a odborným garantom  systému ECDL je nadácia ECDL Foundation  so sídlom v Írsku, čo je nezisková nadácia vytvorená európskymi informatickými spoločnosťami. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku je Slovenská informatická spoločnosť.

Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Do programu ECDL sa v Európe počas jeho 20 ročnej existencie zapojilo vyše 10 miliónov ľudí, ktorí si pri získavaní certifikátu ECDL rozšírili a prehĺbili svoje digitálne znalosti a zručnosti pre lepšie využitie IT v osobnom živote, v rámci štúdia i v zamestnaní. A tiež sa môžu preukázať svojim zamestnávateľom v súkromnom alebo verejnom sektore, že dosiahli potrebné znalosti a zručnosti na efektívnu prácu s počítačom na svojej pracovnej pozícii. 

O kvalite systému svedčí i fakt, že certifikáty ECDL sa stávajú súčasťou národných kvalifikačných rámcov a ich získanie vedie k nadobudnutiu štátom uznanej kvalifikácie. V Európe je ECDL súčasťou národných kvalifikačných rámcov v Írsku, Veľkej Británii, Francúzsku a na Malte a vo svete v Austrálii, Novom Zélande, Iráne, Singapure, Južnej Afrike, Thajsku a Vietname.  

Program ECDL je na Slovensku zavedený od roku 2004. Ponúka moderné certifikačné skúšky z viacerých tematických oblastí IT, ktoré sa neustále dopĺňajú. Systém je založený na individuálnej voľbe modulov, pričom plne rešpektuje kontinuitu certifikácie z minulého obdobia. 

Certifikačné testy ECDL sa vykonávajú výlučne v akreditovaných testovacích centrách pod dohľadomakreditovaných skúšobných komisárov. Záujemcovia môžu testy absolvovať na Slovensku alebo v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL . Viac…

Systém ECDL je výnimočný, lebo je   

 • štandardizovaný: na celom svete sa používajú rovnaké sylaby, rovnaké skúšky (testy) rovnaké pravidlá a postupy pri vyhodnocovaní skúšok, to znamená, že výpovedná schopnosť vydaných certifikátov je v medzinárodnom meradle rovnaká
 • objektívny: je stanovená medzinárodne jednotná metodika hodnotenia výsledkov skúšok, národná inšpekcia kvality, hodnotenie skúšok je anonymné
 • založený na merateľných ukazovateľoch: každý modul má svoj podrobný štruktúrovaný sylabus, ktorý špecifikuje hĺbku i rozsah požadovaných znalostí a zručností, preto umožňuje merať a porovnávať
 • nezávislý: štandardné otázky a úlohy v testoch sú formulované nezávisle od výrobcov softvéru
 • aktuálny: okruhy znalostí a zručností v jednotlivých moduloch sa pravidelne aktualizujú podľa vývoja v IT, zároveň sú do ponuky zaraďované nové moduly podľa toho, ako dané tematické oblasti IT prenikajú do každodennej praxe
 • praktický: väčšina skúšobných úloh je „zo života“, skúšky prebiehajú v reálnom programovom prostredí na najbežnejších softvérových aplikáciách
 • flexibilný: testy možno absolvovať postupne podľa vlastného výberu, v rôznych testovacích centrách, v rôznych krajinách. Nie je určený ani žiaden konkrétny spôsob získania znalostí a zručností
 • bez bariér a obmedzení: pre osoby so zdravotným znevýhodnením možno podmienky na vykonanie testovania vhodným spôsobom upraviť
 • plne kompatibilný: systém ECDL je plne kompatibilný s Európskym referenčným rámcom digitálnych kompetencií (DigComp)
 • podporovaný slovenskými zamestnávateľmi: slovenskí zamestnávatelia podporujú uznávanie certifikátov systému ECDL, (pozri napr. spoločné memorandum RUZ, ITAS a SISp z r. 2016)  

Moduly-Sylaby

 • IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému,
 • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia    

Vstupné vedomosti: nevyžadujú sa

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia     
Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2
 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2
 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorba a základné operácie v preyentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie:  animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2

 • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
 • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2

  • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti – ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
  • Ochrana počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
  • Bezpečnosť počítačových sietí – rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
  • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
  • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
  • Bezpečná správa údajov – správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

  Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M7

Viac informácií

Vyplnte Online prihlášku