Tábor Rómskych detí 2013

Druhým ročníkom tábora chceme deťom umožniť a zabezpečiť rozvoj ich spoločenských, sociálnych a environmentálnych kompetencii a zdôrazňovať opodstatnenosť vzdelávania za účelom budúceho uplatnenia sa. Umožníme tiež ich rozvoj v oblasti tímovej práce a rozvoj v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti. Zabezpečíme aj posilňovanie kultúrneho dedičstva formou stretnutí s pozitívnymi vzormi z radov rómskej komunity.

Prínos:
Prehlbovanie identity detí a mládeže, prispejeme k rozvoju ich kreativity, sociálnej súdržnosti, hrdosti a solidarity a hlavne upevňovanie pocitu, že nie sú príslušníkmi menejcennej národnostnej menšiny, ale právoplatnými občanmi SR s právami i povinnosťami, ktoré z toho pramenia.

Účel: Podpora ich integrácie, rozvoj rôznych dôležitých spoločenských, sociálnych a environmentálnych kompetencii, kreativity a snaha eliminovať rôzne formy diskriminácie, podporu boja proti rasizmu a xenofóbii. Propagovanie myšlienok rovnoprávnosti. A hlavne prispievanie k porozumeniu potreby vzdelania a z toho plynúcich výhod v osobnom a pracovnom živote.

Tento projekt bol podporený:

logo uvsr

Galéria obrázkov