logo
logoeu
logo oplz 1

ITMS kód: 312011G491

Názov projektu: Zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania

Zvyšovanie kvalifikácie
prostredníctvom celoživotného vzdelávania

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Medzi hlavné aktivity projektu bude patriť Aktivita 1 – Tvorba a úprava vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na zvyšovanie kvality, posilnenie kompetencií a rozšírenie a posilnenie organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania. Aktivita 2 – Realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na ďalšie vzdelávanie dospelých, cieľovej skupiny projektu žiadateľom, v oblastiach: Ako byť úspešný na trhu práce, Tímová práca, Rozvoj osobnosti a sebadôvery. Aktivita 3 – Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi je zameraná na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom aktualizácie programov vytváraných v projekte tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce. Projekt bude realizovaný v krajoch: Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, Nitrianský, kde bude realizované samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny. Cieľom Aktivity 1 je vypracovanie 3 nových programov celoživotného vzdelávania, ktoré budú pripravené na podanie na Akreditačnú komisiu MŠŠVaV SR. 

V Aktivite 2 sa projektom zabezpečí preškolenie 100 osôb v rámci programov celoživotného vzdelávania, pričom cieľová skupina bude zložená z: mladí ľudia vo veku do 25 rokov, osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, zamestnanci. Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt. V rámci Aktivity 3 vznikne minimálne 8 partnerstiev so zamestnávateľmi. Tieto partnerstvá umožnia do pripravovaných programov zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.

Linka na plagát projektu: STIAHNÚT

Vzdelávacie aktivity

Ako byť úspešný na trhu práce

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti hľadania práce a prípravy na pracovný pohovor. Cieľom programu je motivácia účastníka pre samotné hľadanie práce, ako aj jeho oboznámenie sa s efektívnymi postupmi pre jej získanie. Obsahová náplň je zameraná na proces hľadania zamestnania, tvorbu životopisu a motivačného listu, reakciu na pracovnú ponuku a prípravu na pracovný pohovor.

Tímová práca

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti tímovej práce. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s princípmi a pravidlami tímovej práce a podnietiť jeho rozvoj v tejto oblasti. Obsahová náplň je zameraná na jej charakteristiku a princípy, vývoj tímu a úspešnosť jeho činnosti, tímový výkon a elimináciu rôznych rušivých faktorov.

Rozvoj osobnosti a sebadôvery

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti rozvoja osobnosti a sebadôvery. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s rôznymi možnosťami sebapoznávania, možnosťami rozvoja sebadôvery a rozvoja osobnosti. Obsahová náplň je zameraná na typológiu osobnosti, zdroje a realizáciu sebapoznávania, rozvoj sebadôvery a realizáciu osobnostného rozvoja.

online kolaboracia

Sieťovanie partnerov

Partnerstvá

V rámci Aktivity 3 vznikne minimálne 8 partnerstiev so zamestnávateľmi. Tieto partnerstvá umožnia do pripravovaných programov zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.

Kde nás nájdete

Nájdete nás v našej prevádzke na ulici Francisciho 1 v Rimavskej Sobote

Podmienky

Vzdelávacie aktivity projektu sú určené pre cieľovú skupinu, ktoré sú definované v projekte. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku do 25 rokov, osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, zamestnanci.

MLADÍ ĽUDIA VO VEKU DO 25 rokov

OSOBY ZÚČASTNENÉ NA AKTIVITÁCH V RÁMCI CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

ZAMESTNANCI