KURZY PRE NEZAMESTNANÝCH
ZADARMO

Repas / KOMPAS +

Kompetenčné kurzy môže absolvovať každý uchádzač o zamestnanie, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, avšak v inom než Bratislavskom samosprávnom kraji. Uchádzač o zamestnanie si vyberá kurz, pomocou ktorého nadobudne kľúčové kompetencie v danom kurze. Za kompetenčné kurzy sa považujú kurzy zamerané na rozvoj počítačových, manažérskych, sociálnych, jazykových a podnikateľských kompetencií. Tieto kurzy nemajú akreditáciu.

Ak máte záujem o program REPAS, REPAS+ či KOMPAS+ a spĺňate vyššie spomínané podmienky vyberte si z osvedčených rekvalifikačných alebo kompetenčných kurzov u nás a predložte úradu práce požiadavku na dané kurzy.

Aktuálna ponuka kurzov:

Kurz ECDL vo Fiľakove

Počet modulov na kurze: 4
(povinné M2, M3, M4, voliteľné M6 alebo M7)*

Začiatok kurzu: 16.9.2020

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín.
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj po Maďarsky)

KURZ ECDL V Rim. Sobote

Počet modulov na kurze: 4
(povinné M2, M3, M4, voliteľné M6 alebo M7)*

Začiatok kurzu: 16.9.2020

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín.
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj po Maďarsky)

* M2- Základy práce s PC (MS Windows), M3 – Spracovanie textu (MS Word), M4 – Tabuľkový kalkulátor (MS Excel), M6 – Prezentácia (MS PowerPoint), M7 – Základy práce on-line (internet a MS Outlook)

ecdl kurz

Doplňujúce informácie

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných kompetenčných kurzov vyberie konkrétny kompetenčný kurz, o ktorý má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o kompetenčný kurz, je povinný:

  1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
  2. nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kompetenčného kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kompetenčného kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kompetenčný kurz v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+. KOMPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na kompetenčný kurz, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou kompetenčného kurzu sa považujú:

  • príspevok na kurzovné,
  • príspevok na cestovné a stravné.

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v KOMPAS+ a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Požiadavka na kompetenčný kurz

[rtf, 168.8 kB]

Online prihláška na kurz

Naše referencie

UPSVaR  Online – školenie ECDL (Európsky vodičský preukaz na PC) 

UPSVaR Nové Zámky –  školenie ECDL (Európsky vodičský preukaz na PC) + skúšky
SEWTO Rimavská Sobota – Základy finančnej gramotnosťi
UPSVaR Nové Zámky –  školenie ECDL (Európsky vodičský preukaz na PC) + skúšky
UPSVaR Rimavská Sobota – školenie PC pokladňa a skladové hospodárstvo
UPSVaR  Lučenec – školenie ECDL (Európsky vodičský preukaz na PC) + skúšky

UPSVaR Humenné – školenie ECDL (Európsky vodičský preukaz na PC) + skúšky
SSCIT – ECDL centrum Rimavská Sobota – skúšky ECDL

Gymnázium AHS Veľký Krtíš – Testovanie ECDL (Európskeho vodičského preukazu na PC)

ZŠ Dúžavská cesta – školenie Práca s tabletom a mobilnou učebňou

ZŠ Jesenské  – školenie Edukačné prezentačné zručnosti a Internet a komunikácia
ZŠ Dúžavská cesta – školenie Edukačné prezentačné zručnosti a Internet a komunikácia

– ZŠ Dobšinského v RS – multimédia, fotografia a základy grafických programov
– Femina Domov Sociálnych Služieb Veľký Blh – školenie ECDL štart (Európsky vodičský preukaz na PC)
– SSCIT ECDL centrum Rimavská Sobota – školenia ECDL a ECDL štart (Európsky vodičský preukaz na PC)
– Daňový úrad, pobočka Rimavská Sobota – ECDL štart (Európsky vodičský preukaz na PC)