logo
logo oplz
logo eu

ITMS kód: 312081BXY3

Názov projektu: Individuálne poradenstvo pre neaktívnych

Individuálne poradenstvo pre neaktívnych

Žiadateľom projektu je občianske združenie SYNERGY o.z., ktoré zabezpečuje realizáciu projektu „Individuálne poradenstvo pre neaktívnych, vzniklo dňa 13.08. 2009 zápisom do registra občianskych združený na Ministerstve vnútra SR. Predpokladaná realizácia projektu bude prebiehať od 05/2022 do 11/2023 (19 mesiacov).

CIEĽOM PROJEKTU

Je zabezpečenie individualizovanej formy sociálnej podpory, sociálneho poradenstva a nástrojov odbornej profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb, na trh práce na územiach realizácie projektu, ktoré sú uvedené v bode 6.A.. Špecifický cieľ projektu je pomôcť neaktívnym osobám cieľovej skupiny v počte 145 osôb a zmeniť ich status z neaktívnych na aktívnych aspoň v počte 35 osôb, pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie ich situácie.

CIELE PROJEKTU SA DOSIAHNU REALIZÁCIOU HLAVNEJ AKTIVITY:

Aktivita 1: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov. Aktivita 1 bude zabezpečená 3 fázami: Fáza 1 – identifikácia neaktívnych osôb, Fáza 2 – zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, Fáza 3 – sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení.

Tento projekt podporilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. www.employment.gov.sk, www.esf.gov.skwww.ludskezdroje.gov.sk

Plagát na stiahnutie. 

Na stránke sa pracuje.