simple img 5

Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí

Spolupráca na projekte “Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí …”

Organizovanie školení a seminárov v oblastiach plánovania, inicializácie, prípravy a riadenia projektov, spoločné iniciatívy na budovanie partnerstva, strategické plánovanie a príprava projektov a k tomu zber údajov, napĺňanie a prevádzka databáz, podpora výmeny skúseností prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných fór a workshopov.

O projekte

Názov projektu:

Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí / Hálózatépítés és fejlesztés Heves és Besztercebánya megyében, valamint az ehhez kapcsolódó partnerségi programok generálása és fejlesztése

História projektu

Prípravu projektu, vypracovanie nápadov, návrh aktivít a výber ľudských zdrojov v projekte sme uskutočnili na troch prípravných stretnutiach. Tieto boli v meste Eger raz a v Rimavskej Sobote dvakrát. Pri formovaní projektového zámeru pomohla 9 ročná spolupráca partnerov, spoločné podujatia, výmena skúseností. Pravidelne sme sa zúčastnili na vzájomných oslavách a podujatiach (Rimavská Sobota – Burza NGO, Eger – Oslavy Egru, medzinárodné konferencie, pracovné cesty). Súčasný projekt nadväzuje aj na predchádzajúci projekt organizácie „Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou“ na ktorom participovalo aj Életfa Környezetvédő Szövetség v úlohe partnera z Maďarska.

Ciele projektu

Organizovanie školení a seminárov v oblastiach plánovania, inicializácie, prípravy a riadenia projektov, spoločné iniciatívy na budovanie partnerstva, strategické plánovanie a príprava projektov a k tomu zber údajov, napĺňanie a prevádzka databáz, podpora výmeny skúseností prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných fór a workshopov.

Aktivity projektu

Cieľové skupiny

Priamymi cieľovými skupinami je 20 NO a 17 mikroregiónov zapojených do projektu. Nepriamymi je 50 neziskových organizácií zapojiteľných do práce siete, generované počas vzdelávania organizácií.

Projekt realizoval: občianske združenie FUNDAMENT

V sieti
50 NO 50%
Cieľová skupina
20 NO 20%
Zapojených mikroregiónov
17 mikro-regiónov 17%